Description

Auto line feeder
เครื่อง Auto line feeder เป็นชุดหยิบจับชิ้นงานเพื่อป้อนให้กับเครื่องตรวจสอบสภาพชิ้นงานโดย อัตโนมัติ วัตถุประสงค์หลักเพื่อลดจำนวนคนทำงาน
และแบ่งภาระการคัดแยกชิ้นงาน

Reviews

There are yet no reviews for this product.